3. Deel vum Zwangsrekrutéierten Emil Schwirtz  sengen Aventuren