De Jurist Jean Bour ass der Menung , dass an Sachen Covid Mossnahmen Lëtzebuerg sech sollt méi un Frankreich orientéiren.