An eisem Oeko Magasinn weise mir iech wat vun ëffentlecher Säit gemaach an ugeriicht gëtt.