Wosst dir dass zu Rëmerschen viru Jore bal eng Atomzentral entstanen ass? Den Historiker Sacha Pulli kënnt an dëser Saach zu Wuert……