„Garantie décennale“, de Pierre Welter ass der Saach nogaangen an huet sech gefrot wien eigentlech d´Responsabilitéit iwwerhëlt